VIDEOS

KARATE


Etiqueta en el Dojo:

Como poner el cinturon


Kihon Waza:

Tachi Waza  -  Uke Waza  -  Tsuki Waza
Uchi Waza  -  Keri Waza  -  Ukemi Waza

Shitokai Pinan & Heian Kata:

Kihon Dosa Dai:  Ichi  -  Ni  -  San  -  Yon
Pinan Shodan  -  Pinan Nidan  -  Pinan Sandan
Pinan Yodan  -  Pinan Godan
Heian Nidan  -  Heian Shodan  -  Heian Sandan
Heian Yondan  -  Heian Godan

Shitokai Kata:

Shinsei Dai Ichi  -  Shinsei Dai Ni
Geki Sai Dai Ichi  -  Geki Sai Dai Ni
Geki Ha  -  Kaku Ha  -  Hakutsuru no Mai
Sanchin  -  Tensho
Saifa  -  Sanseiru  -  Sepai  -  Seienchin
Seisan  -  Matsumura Seisan  -  Matsumora Seisan
Kururunfa  -  Suparinpei  - Shisochin
Naifanchin Shodan  -  Naifanchin Nidan  -  Naifanchin Sandan
Bassai Dai  -  Bassai Sho
Matsumura Bassai  -  Tomari Bassai  -  Oyadamori Bassai

Matsumora Bassai  -  Ishimine Bassai
Kosokun Dai  -  Kosokun Sho  -  
Shiho Kosokun 
Chatanyara Kushanku  -  Chibana Kushanku
Jiin  -  Jitte  -  Jion

Yabu no Jion  -  Kyoda no Jion
Ananko Sho  -  Ananko Dai 
Chinto  -  Tomari Chinto  -  Kyan Chinto

Chinte  -  Gojushiho
Niseishi  -  Unshu  -  Sochin
Rohai  -  Matsumura no Rohai  -  Tomari no Rohai

Rohai Shodan  -  Rohai Nidan  -  Rohai Sandan
Tomari no Wanshu  -  Wanshu
Shinpa  -  Juroku  -  Matsukade

Miojo  -  Aoyagi  -  Nipaipo
Nepai  -  Haffa  -  Hakkaku  -  Papporen
Anan  -  Heiku  -  Paiku  -  Pachu
Matsumora Anan  -  Tomoyori Niseishi

Ryuei Ryu Kata:

Anan  -  Heiku  -  Paiku  -  Pachu
Niseishi  -  Ohan  -  Paiho

Seisan  -  Sanchin  -  Sanseru  -  Seienchin


Okinawa Goju Ryu Kata:

Geki Sai Dai Ichi  -  Geki Sai Dai Ni
Sanchin  -  Tensho
Saifa  -  Sanseru  -  Seipai  -  Seienchin  -  Sesan
Kururunfa  -  Suparinpei  -  Shisochin


RYUKYU KOBUDO

Kun / Bo

Ufugusuku no Kon  -  Shushi no Kon Sho  -  Shushi no Kon Dai
Sakugawa no Kon Sho  -  Sakugawa no Kon Dai
Yonegawa no Kon  -  Shirotaru no Kon  -  Sueyoshi no Kon

Tonfa

Hamahiga no Tonfa  -  Kubagawa no Tonfa  -  Yaraguwa no Tonfa

Sai

Tsuken Shitohaku no Sai  -  Chatanyara no Sai 
Hamahiga no Sai  -  Kojo no Sai  -  Jigen no Sai

Nunchaku

Maezato no Nunchaku
Kubagawa no Nunchaku  -  Kubagawa no Nicho Nunchaku

Kama

Kanewaga no Nicho Gama

Eku

Tsuken Sunakake no Eku  -  Shirotaru no Eku

Tinbe

Kanewaga no Tinbe

Tekko

Maezato no Tekko

Kumi Waza

Bo Tai Sai  -  Bo Tai Tonfa  -  Bo Tai Gama  -  Ju Go Kumi Bo


TAI JITSU

Agarres Fundamentales:

1º Agarre - Atemi - Luxación - Proyección
2º Agarre - Atemi - Luxación - Proyección
3º Agarre - Atemi - Luxación - Proyección - Variación
4º Agarre - Atemi - Luxación - Proyección - Variación
5º Agarre - Atemi - Luxación - Proyección
6º Agarre - Atemi - Luxación - Proyección
7º Agarre - Atemi - Luxación - Proyección
8º Agarre - Atemi - Luxación - Proyección - Variación

Kata:

Tai Jitsu 1º Kata - Tai Jitsu 2º Kata - Tai Jitsu 3º Kata
Kihon Kata
Tai Jitsu no Kata Shodan
Tai Jitsu no Kata Nidan (Con 2 Ukes)
Tai Jitsu no Kata Sandan
Tai Jitsu no Kata Yodan
Tai Jitsu no Kata Godan
Juni no Kata
Hyori no Kata
Tai Sabaki no Kata